FOTOSOUTĚŽ Nordic Walking Klinika 2015

Podmínky soutěže

Zasílejte nám Vaše fotografie s holemi související s Nordic Walking, Training, Runnnig atd. Nejlepší z Vás oceníme.

Fotografie můžete zasílat nejpozději do 19. 11. 2015 (včetně) prostřednictvím e-mailu: info@nordicsports.cz.

PODMÍNKY SOUTĚŽEOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně jednu fotografi.
 • Účastníci soutěže musí mít trvalý pobyt v České nebo Slovenské republice
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořádajících organizací a firem, rodinní příslušníci zaměstnanců
 • Uzávěrka fotosoutěže je 19.11.2015
 • Ceny budou výhercům předány osobně nebo zaslány poštou na předem ověřenou korespondenční adresu
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné
 • Fotografie budou přijímány pouze přes e-mail: info@nordicsports.cz, a to do 19.11.2105
 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-nazev-snimku.jpg“
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
  • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu
  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny
 • Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
  • žádným způsobem nesouvisí s tématem fotografické soutěže,
  • mají neetický obsah
  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
  • byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
  • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže Nordic sports s.r.o.
 • Vítěze soutěže vybere hlasování účastníků Kliniky Nordic walking
 • Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií k propagaci.
 • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
 • Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  soutěže a mediálních partnerů soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.
 • Výsledky soutěže budou slavnostně oznámeny a fotografie budou vystaveny 21.11 2015 v rámci Kliniky Nordic walking.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu pořadatele http://www.nordicsports.cz a na facebookovém profilu pořadatele
 • Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli soutěže a mediálnímu partnerovi se zpracováním osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) společností k činnostem, souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost Nordic sports s.r.o. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.